Od roku 2003, keď sme po prvý krát získali certifikát kvality podľa pravidiel ISO naše procesy kontinuálne zlepšujeme tak, aby náš systém riadenia kvality bol v súlade s najnovšími "best practices" a patril k špičke v rámci stavebníctva. Veľký dôraz kladieme na jeho praktickú použiteľnosť tak, aby nám umožňoval všetky činnosti čo najefektívnejšie sledovať a riadiť.


Uvedomujúc si riziká stavebnej činnosti neustále dbáme na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a tiež ochranu životného prostredia. Za 35 rokov svojej existencie sme systémovo aplikovanými praktickými opatreniami dokázali predísť ako vážnym pracovným úrazom, tak aj ekologickým incidentom a haváriám.

Pri našej každodennej práci na stavbe alebo inej činnosti si ctíme a dodržujeme zásady deklarované v politike zavedených systémov manažérstva.

V súčasnosti sme držiteľom nasledovných certifikátov:

STN EN ISO 9001:2016 vydaný eucert s.r.o. 
STN EN ISO 14001:2016 vydaný eucert s.r.o.
STN ISO 45001:2019 vydaný eucert s.r.o.

Pre oblasť ochrany životného prostredia sa spoločnosť rozhodla implementovať aj požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Environmentálne vyhlásenie HORNEX 2024
Osvedčenie o registrácii EMAS:2024 vydaný SAŽP

Okrem týchto je naša spoločnosť tiež držiteľom potvrdenia o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov vedeným ÚVO.